Het orthopedagogisch centrum Stichting Project begeleidt en behandelt jongeren met een hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis.

Stichting Project biedt verschillende vormen van hulp en behandeling:

 • Behandeling met verblijf; De jongere woont in het langverblijfhuis. Hoe intensief de behandeling is, hangt af van de ernst van de problemen van de jongere.
 • Dagbehandeling; intensieve behandeling voor jongeren die geheel of gedeeltelijk niet in school terecht kunnen.
 • Naschoolse dagbehandeling; intensieve behandeling voor schoolgaande jongeren die problemen thuis en/of op school ervaren.
 • Gezinsbegeleiding; ambulante begeleiding van het cliëntsysteem waarbij de gezinnen die problemen ondervinden bij de opvoeding (en soms ook in crisissituaties) begeleidt en ondersteund worden.

Doelgroep

Jongeren met een hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis kunnen in een aantal groepen worden ingedeeld:

 • Jongeren die zich vanaf hun geboorte niet thuis hebben gevoeld in de wereld en fundamenteel met zichzelf in de knoei zitten. De reden dat ze niet eerder op de rails gekomen zijn kan zowel aan de opvoedingscultuur, de ouders als aan de hulpverlening te wijten zijn.
 • Jongeren die op latere leeftijd hun aansluiting hebben gemist. Het gebrek aan veiligheid en geborgendheid ondermijnden de gegroeide beheersingspatronen.
 • Jongeren met niet zo stevig verankerde beheersingspatronen. Dat de ouders deze jongeren teveel eigen ruimte lieten, in een samenleving die ‘mondigheid’ bij jongeren veronderstelt, heeft geleid tot ontworteling.

Deze jongeren hebben negatief en onaanvaardbaar gedrag ontwikkeld dat zich kan uiten in agressief of dreigend gedrag, woede- en paniekaanvallen, zelfverminking en seksueel uitdagend gedrag.
De ouders zijn pedagogisch zwak of onmachtig en vaak is er sprake van een onveilige thuis-en/of buurtsituatie. Handhaving binnen een dergelijke thuissituatie is voor de jongere levensbedreigend en/of funest voor zijn totale ontwikkeling. De leerresultaten op onderwijsgebied worden hierdoor sterk negatief beïnvloedt. Het zelfbeeld van de jongere is zwaar gehavend, zo niet misvormd. Zij hebben intensieve behandeling nodig.

 

Forsa Methode als opvoedingswijze

Zich veilig en geborgen voelen zijn de pijlers waarop een kind en zo ook jongeren deel kunnen hebben aan de wereld. Is dat afwezig dan zullen we een weg moeten zoeken om hen die te laten ervaren. Binnen stichting Project wordt gebruik gemaakt van de Forsa Methode als een totaal behandelingsplan. Hier mee wordt bedoeld dat alle middelen die binnen de Forsa Methode ingezet worden integraal onderdeel zijn van de behandeling van de jongere. De begeleiding en behandeling van de jongeren moet aansluiten bij de basis behoeften aan structuur, veiligheid en vertrouwen bij deze jongeren. Binnen een veilige, gestructureerde en vertrouwde omgeving (vanuit een ortho-pedagogische werkwijze) kunnen leeftijdsadequate ontwikkelingsgebieden zich verder ontwikkelen. Te denken valt daarbij aan sociale en cognitieve vaardigheden. De behoefte ergens bij te horen, veiligheid, structuur, vriendschap. De behoefte om te helpen en geholpen te worden. De behoefte aan waardering en saamhorigheid. Tevens zal de behoefte om te presteren, excelleren en de behoefte aan zinvolheid tot zijn recht komen. De cognitieve behoeftes om te weten, leren en om het geleerde toe te passen zullen voortdurend geprikkeld worden. Al deze ontwikkelingsgebieden komen tot zijn recht door middel van de Forsa Methode.

Meer informatie betreffende de Forsa Methode kunt u vinden op: www.forsamethode.com

Groepsopvoeders/begeleiders ervaringsleer

Groepsopvoeders

De dagelijkse begeleiding binnen stichting Project is in handen van de groepsopvoeders/begeleiders ervaringsleer.
De rol van de groepsopvoeders/begeleiders ervaringsleer is zeer belangrijk. Zij/hij moeten positieve feedback geven, creëren van leermogelijkheden, voordoen en oefenen van goede gedragsalternatieven. Omdat zij de meeste tijd met de jongeren doorbrengen is hun invloed op het gedrag groot.
Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van de impact van de gebruikte technieken, dat zij gedragsalternatieven aanbieden, dat zij conflicten aangaan en niet een beheersmatige stijl van werken hebben.
De groepsopvoeders/begeleiders ervaringsleer dient kennis, vaardigheden en een betrokken houding te hebben. In de vorm van psychologische beschikbaarheid, het herkennen van interventiestijlen, groepsontwikkelingen te stimuleren en houding tegenover de groep en ten opzichte van agressie. Groepsopvoeders/begeleiders ervaringsleer zullen duidelijk moeten zijn tegenover de jongeren. Er zullen kansen moeten worden geboden en jongeren moeten gestimuleerd en gemotiveerd worden.
 
Alle groepsopvoeders/begeleiders ervaringsleer worden intern opgeleid binnen het opleidingstraject van stichting Project.
Het opleidingstraject bestaat uit:
 • Theoretische achtergrond van hechtingsstoornis en hechtingsproblematiek
 • De middelen van de Forsa Methode

 • Theoretische achtergrond en aanpak autismespectrumstoornis

 • Ervaringsdeskundigheid

 • Coopertest

 • Observeren en rapporteren

 • Bedrijfshulpverlening (BHV)

 • Fysieke weerbaarheid

insbegeleiding & Orthopedagoog

gezinsbegeleiding en orthopedagoog

Gezinsbeleider

De gezinsbegeleider is onlosmakelijk verbonden aan het behandelingssproces binnen Stichting Project en de in de stichting gehanteerde Forsa Methode voor gedragsombuiging van de doelgroepjongeren.

Het gaat voornamelijk om ambulante begeleiding van het cliëntsysteem waarbij de gezinnen die problemen ondervinden bij de opvoeding (en soms ook in crisissituaties) begeleidt en ondersteund worden.

Orthopedagoog

Binnen het orthopedagogisch centrum is een orthopedagoog verbonden, die mede zorg draagt voor de kwaliteitsgarantie van de begeleiding, van de jongeren, de systeembegeleiding, interne deskundigheidbevordering en advisering naar de directie.

De orthopedagoog heeft een ondersteunende functie met betrekking tot het pedagogisch gebeuren het didactisch gebeuren en het diagnostisch gebeuren.